Aktualu

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
   1804 8 615 77004

Dėl gamtinių dujų vartotojų informavimo

 
UAB „Intergas“  2013 m. rugpjūčio 2 d. gavo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos raštą Nr. R2-2328 „Dėl elektros energijos ir gamtinių dujų vartotojų informavimo“, kuriuo informuojama:
 
 • Valstybinė kainų ir energetikos komisija (Toliau – Komisija) informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros  energijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 51 straipsnio 9 dalies ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186) 23 straipsnio 4 dalies 3 punkto bei 58 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatomis dėl energijos vartotojų informavimo ir teisių apsaugos, yra parengtas ir Komisijos interneto svetainėje paskelbtas klausimų ir atsakymų sąrašas, kuriame teikiama praktinė informacija apie energijos vartotojų teises (pridedama).
 
Minėtas klausimų sąrašas parengtas atsižvelgiant į Europos Komisijos inicijuotą energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų sąrašą (pridedama). Atsakymus Komisija derino su ūkio subjektais ir institucijomis.
 
UAB „Intergas“ Komisijos prašymu skelbia klausimų ir atsakymų sąrašą savo interneto svetainėje gamtinių dujų vartotojams:
 • Europos Komisijos parengtas energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimų sąrašas;
 • Komisijos parengti atsakymai į energijos vartotojų bendrosios informacijos klausimus.

 

Skundų nagrinėjimo tvarka

Dėl visų su UAB "Intergas" susijusių skundų ir ginčų pirmiausia prašome kreiptis į UAB "Intergas":

 

 • telefono numeriu   8 52 604132,
 • el. paštu    vilnius@intergas.lt

 

UAB "Intergas" skundus sprendžia laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir vadovaudamasi Generalinio direktoriaus 2016 m. vasario 01 d. įsakymu Nr.Į-7/16 patvirtinta "UAB "Intergas" vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka"_tvarka .

 

Skundo forma _čia.

Vartotojų skundus nagrinėjančios institucijos:

1. VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS
 
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius (www.vei.lt) išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl:
 • energetikos objektų,
 • įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų,
 • įrenginių ir apskaitos priemonių eksploatavimo,
 • energijos kokybės reikalavimų,
 • energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų,
 • avarijų,
 • energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

 

2.VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius (www.regula.lt) išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl:

 • energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją,
 • teisės joms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo,
 • prisijungimo, energijos tiekimo srautų balansavimo,
 • kainų ir tarifų taikymo.

VKEKK taip pat dalyvauja taikomojo tarpininkavimo vykdyme.

Teikiamame skunde turi būti nurodyta:

 • pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas, gyvenamoji vieta (buveinė), telefono numeris;
 • skundžiamos įmonės pavadinimas, buveinės adresas;
 • konkretus skundžiamas veiksmas ar neveikimas;
 • pareiškėjo reikalavimas ir aplinkybės, kuriomis reikalavimas grindžiamas, visa informacija apie kreipimąsi į įmonę;
 • pateikiami pareiškėjo turimi dokumentai, susiję su prašymo išspręsti ginčą dalyku.

Skundą komisija privalo išnagrinėti per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos, su galimybe nagrinėjimo terminą pratęsti 20 dienų.

 

3.VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARYBA

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos taryba, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius (www.vvtat.lt) išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja fizinių asmenų skundus dėl energijos pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo.

Teikiamame skunde turi būti nurodyta:

 • pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas, gyvenamoji vieta (buveinė), telefono numeris;
 • pardavėjo, paslaugų teikėjo, dėl kurio veiksmų (neveikimo) yra pateikiami pareiškėjo reikalavimai, pavadinimas (vardas, pavardė), adresas (buveinė);
 • pareiškėjo teisės ir įstatymų saugomi interesai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, pažeidžia pardavėjas, paslaugų teikėjas;
 • pareiškėjo reikalavimas ir informacija apie kreipimąsi į pardavėją, paslaugų teikėją;
 • pridedamų dokumentų kopijų sąrašas.

Skundą tarnyba privalo išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo prašymo, atitinkančio reikalavimus, pateikimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vartotojo prašymo nagrinėjimas negali būti baigtas, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų.

 
 

Naudingos nuorodos

 
Lietuvos Respublikos Seimas www.lrs.lt
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė www.lrv.lt
 
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija www.ukmin.lt
 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija www.am.lt
 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija www.enmin.lt
 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija www.regula.is.lt
 
AB "Amber Grid" www.ambergrid.lt
 
AB "Lietuvos dujos" www.dujos.lt