Reguliuojamos veiklos rodikliai

Individuali erdvė

Avarinė tarnyba

  DRUSKININKAI MAŽEIKIAI
     1804 8 615 77004

 

Išmokos valdymo organų nariams

 

UAB „Intergas“ valdymo organų nariams buvo priskaičiuotos šios nustatyto darbo užmokesčio išmokų sumos:

 

  • už veiklos laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. - 157,3 tūkst.eurų (4 žmonės).

 

Informaciją apie darbo užmokestį ir kitas su valdymo organų narių funkcijomis susijusias išmokas UAB „Intergas“ atnaujina kiekvienais metais, pasibaigus UAB „Intergas“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo bei viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761 reikalavimais, UAB "Intergas" skelbia šią informaciją:

 

- metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą už 2021 metus. Ją atsisiųsti galie čia;

- 2021 m. pelno (nuostolių) ataskaitą  čia;

                                                                                                       

 

- nepriklausomo auditoriaus išvadą už 2021 metus. Ją atsisiųsti galite čia;

 

- reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašą.

  

 UAB „Intergas“ valdymo organų nariams už veiklą  2021 metais tantjemos išmokėtos nebuvo, taip pat nebuvo suteikta jokių paskolų, garantijų, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.